jQuery Bootstrap Submenu Plugin Demo

Niyamak Mandal (Governing Council)

Sr. Name Designation
1. Shri. Sadanand Madhukar Bhagwat President
2. Shri. Pandurang Vinayak Bhide Vice-Presidentn
3. Shri. Madan Vaman Modak Vice-President
4. Sou. Neha Santosh Joshi Vice-President
5. Shri. Ashok Raghunath Chalke Secretary (Mumbai)
6. Shri. Shirish Govind Phatak Secretary (Devrukh)
7. Shri. Vasant Vishnu Bhagwat Member
8. Shri. Vilas Damodar Purohit Member
9. Shri. Dhananjay Dinkar Bhagwat Member
10. Shri. Surendra Anant Gite Member
11. Sou. Medha Shriniwas Virkar Member
12. Shri. Ajay Vasant Pitre Member
13. Shri. Mahesh Chandrakant Burshe Member
14. Shri. Nitin Madhukar Rahalkar Member
15. Sou. Jyoti Bhushan Bedekar Member
16. Sou. Veda Mangesh Prabhudesai Member
17. Shri. Rajendra Ravindra Rajwade Member
18. Shri. Ajay Arun Athalye Member